فیلتر

The Effect of Tunnel Section Geometry on Stability and Stress Redistribution in Surrounding Rock Mass of Excavation in Urban Area (Case Study: Karaj Metro, Line #2)

کنفرانس
Rostami Alireza, Hosseini Navid, Adib Ahmad, Roozbahani Hesamedin
Symposium and workshop of sustainable development and urban management, Tehran, Iran
سال انتشار : 2013

Studying the Stress Redistribution around the Longwall Mining Panel Using Passive Seismic Velocity Tomography and Geostatistical Estimation

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Arabian Journal of Geosciences, Issue 6, pp. 1407–1416
سال انتشار : 2013

Analysis of Building Damage Caused by Twin Tunnels Excavated Using Relative Stiffness (Case Study: Isfahan Metro)

کنفرانس
Rostamabadi Sina, Sharifzadeh Mostafa, Hosseini Navid
10th Iranian Tunnelling Conference, Underground Space and the 3rd Millennium Development Goals, Tehran, Iran
سال انتشار : 2013

The Evaluation of Empirical Coal Pillar Strength Formula Based on Uncertainty Criterion

کنفرانس
Hosseini Navid, Behdeen Oraee-Mirzamani, Oraee Kazem
31st International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 1 – 4
سال انتشار : 2012

Rock Failure Criterion for Coal Basin Rocks

کنفرانس
Shahriar Kourosh, Hosseini Navid
18th Coal Congress of Turkey, Zonguldak, Turkey, pp. 1 – 8
سال انتشار : 2012

PREDICTION OF THE PENETRATION RATE OF TBM USING ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM (ANFIS)

کنفرانس
Hosseini Navid, Tayebi-Khorami Maedeh
SME Annual Meeting, Seattle, WA, USA, Preprint 12-062
سال انتشار : 2012

Passive seismic velocity tomography on longwall mining panel based on simultaneous iterative reconstructive technique (SIRT)

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Journal of Central South University of Technology, Volume 19, Issue 8, pp. 2297 – 2306
سال انتشار : 2012

Passive Seismic Velocity Tomography and Geostatistical Simulation on Longwall Mining Panel

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Archives of Mining Sciences Journal, Volume 57, Number 1, pp. 51 – 67
سال انتشار : 2012

DETERMINING THE AMPLITUDE OF CERTAINTY FOR EMPIRICAL ROCK FAILURE CRITERIA

کنفرانس
Hosseini Navid, Oraee Kazem, Gholinejad Mehran
SME Annual Meeting, Seattle, WA, USA, Preprint 12-027
سال انتشار : 2012

مطالعه روش‌های محاسبه نشست زمین در اثر ساخت تونل‌ها - مطالعه موردی: خط 7 متروی تهران

ژورنال
سینا رستم آبادی، علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی
نشریه انجمن تونل ایران (تونل)، شماره 12، صفحه 16 - 21
سال انتشار : 2011

تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل به روش عددی آلمان محدود

ژورنال
سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، دوره: 15، شماره: 29
سال انتشار : 2011

تاثیر هندسه مقطع تونل بر میزان پایداری و تنش موثر اطراف فضای حفاری (مطالعه موردی: خط دو،متروی کرج)

ژورنال
علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، نرجس شبانی، محمد خسروتاش
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، دوره: 15، شماره: 29
سال انتشار : 2011

بررسی حفر تونل و تاثیر نشست زمین برسازه های سطحی مطالعه موردی: تونل خط 7 متروی تهران

کنفرانس
سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی، مسعود قربانی
نهمین همایش ملی تونل
سال انتشار : 2011

برآورد توانایی باربری پیلارهای زغالی با استفاده از مدلسازی سه بعدی کرنش نرمی

کنفرانس
نوید حسینی، مهران قلی نژاد، احمد ادیب
پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، دانشگاه اسلامشهر
سال انتشار : 2011

برآورد تحليلي و عددي نشست زمين و مقايسه با نتايج ابزار دقيق (مطالعه موردي؛ تونل خط 2 متروي کرج)

ژورنال
علیرضا رستمی، سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی، محمد خسروتاش
مجله زمين و منابع، دوره 4، شماره 3 (پياپي 12)، صفحه 33 - 40
سال انتشار : 2011

Evaluation of Tunnel Excavation and Ground Settlement Influence on Surface Constructions (Case Study: Tehran Metro Tunnel – Line 7)

کنفرانس
Rostamabadi Sina, Hosseini Navid, Ghorbani Masoud
First Asian and 9th Iranian Tunneling Symposium, Tehran, Iran, ATS11-03311, pp. 227 – 233
سال انتشار : 2011

Analyses of tunnel stability under dynamic loads

کنفرانس
Hosseini Navid, Oraee Kazem, Gholinejad Mehran, Oraee Behdeen
2011 SME Annual Meeting, Preprint 11-145, Denver, CO., USA, pp. 1 – 4
سال انتشار : 2011

محاسبه و تحلیل بهره وری در معادن زغال سنگ البرز شرقی

کنفرانس
نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری؛ مهران قلی نژاد
دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 73 - 83
سال انتشار : 2010

برآورد تحلیلی و عددی نشست زمین و مقایسه با نتایج ابزار دقیق - مطالعه موردی: تونل خط 2 متروی کرج

کنفرانس
سینا رستم آبادی، علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، محمد خسروتاش
دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 93 - 101
سال انتشار : 2010

The study on shield support system in longwall mining

کنفرانس
Mohammad-Hosseini Masoud, Hosseini Navid
2nd Maadan Charkh-e-Sanaat, Islamic Azad University (IAU), South Tehran Branch, Tehran, Iran, pp. 66 – 71
سال انتشار : 2010

Selection of Tunnel Support System By Using Multi Criteria Decision – Making Tools

کنفرانس
Hosseini Navid; Oraee Kazem; Gholinejad Mehran
29th International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 58 – 66
سال انتشار : 2010

SEISMIC ANALYSIS OF HORSESHOE TUNNELS UNDER DYNAMIC LOADS DUE TO EARTHQUAKES

کنفرانس
Hosseini Navid, Oraee Kazem, Gholinejad Mehran
10th Underground Coal Operators Conference (COAL2010), Wollongong, Australia, pp. 140 – 145
سال انتشار : 2010

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT FROM ECONOMIC CONCEPT TO AN ENGINEERING TOOL

کنفرانس
Hosseini Navid; Oraee Kazem; Soltani Mohammadreza; Amirafshari Mehdi
10th Underground Coal Operators Conference (COAL2010), Wollongong, Australia, pp. 368 – 376
سال انتشار : 2010

Optimization of Chain Pillars Design in Longwall Mining Method

کنفرانس
Oraee Kazem; Hosseini Navid; Gholinejad Mehran
29th International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 67 – 70
سال انتشار : 2010

Design Optimization of Longwall Chain Pillars

کنفرانس
Navid Hosseini
29th International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 58 – 66
سال انتشار : 2010

Estimation of Coal Pillar Strength by Finite Difference Model

کنفرانس
Hosseini Navid; Oraee Kazem; Gholinejad Mehran
9th Underground Coal Operators Conference (COAL2009), Wollongong, Australia, pp. 54 – 61
سال انتشار : 2009

COAL PILLAR STRENGTH BASED ON THE GROUND REACTION CURVE – A NEW APPROACH

کنفرانس
Hosseini Navid; Oraee Kazem; Gholinejad Mehran
28th International Conference on Ground Control in Mining (ICGCM), Morgantown, West Virginia, USA, pp. 21 – 24
سال انتشار : 2009

A NEW APPROACH FOR DETERMINATION OF TUNNEL SUPPORTING SYSTEM USING ANALYTI CAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

کنفرانس
Hosseini Navid; Gholinejad Mehran; Oraee Kazem
9th Underground Coal Operators Conference (COAL2009), Wollongong, Australia, pp. 78 – 89
سال انتشار : 2009

طراحی علمی پیلار موقت بر مبنای پروسه تسلیم شدن پیلارهای زغالی

ژورنال
کاظم اورعی، نوید حسینی علائی
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست، دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 7-16
سال انتشار : 2008

Logical design of yield pillar base in longwall mining

کنفرانس
Oraee Kazem; Hosseini Navid; Gholinejad Mehran
17th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES08), Beijing, China, pp. 706 – 712
سال انتشار : 2008