نوع

Advanced Rock Mechanics

کتاب
Navid Hosseini
Advanced Rock Mechanics, chapter 9, Pages 121-146, CRC Press
سال انتشار : 2019

کاربرد کامپیوتر در معدن

کتاب
نوید حسینی علائی
انتشارات دانشگاه آزاد - 197 صفحه
سال انتشار : 2007