عماد ذوقی، افشین شهام، نوید حسینی علائی، قدرت الله محمدی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Publication year: 2019

شناخته خواص فیلتر کیک برای انتخاب صحیح سیالات حفاری که مشکلات ایجاد منفذ مانند آسیب سازنده را محدود کند، بسیار ضروری است. شناخت صحیح خواص فیلتر کیک امکان مدیریت موثر را فرایند تولید هیدروکربن را فراهم می کند. این تحقیق با هدف بررسی تجربی، تاثیر غلظت های مختلف پلیمر XC بر خواص فیلتر کیک موادی که بر اثر فیلتر از بین می روند و آسیب سازنده برای انتخاب غلظت اپتیمومپلیمر XC انجام شد فیلتر فشار بالا – دمای بالا (HPHT) که با صفحه سرامیکی فشرده شده بود برای هدایت جریان در این تحقیق استفاده شد ۷ نمونه از حفاری های بر پایه آب در این تحقیق به کار رفتن این ترکیبات شیمیایی فیلتر کیک با استفاده از توصیف گر میکروسکوپ الکترونی) SEM (برسی شدن. نتایج نشان می دهد که غلظت اپتیموم پلیمر XC در این تحقیق ) ۱ g/.350ml 1.1) lb/bbl ،همچنین مشاهده شد که g 1 پلیمر XC در ml 350 از سیال حفاری برای کاربرد مناسب اپتیموم پلیمرتقیره شکل ماده مناسب است. اگر بیشتر از g 2 پلیمر XC اضافه شود، سیال خاصیتش را از دست می دهد و تقریبا بی حرکت می شود. بنابراین ،در غلظت ۰/۱ g از پلیمر XC کاهش کمتری در نفوذ پذیری صفحه سرامیکی وجود دارد. در این غلظت ها، کاهش کمتری در نفوذپذیری صفحه سرامیکی و خواص خوب فیلتر کیک دیدیم. به علاوه، این یک شناساگر برای خسارات کمتر تشکیل در این غلظت از پلیمر XCاست.