سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Publication year: 2019

ذخایر مس پورفیری یکی از مهمترین منابع مس در دنیا میباشند و به دلیل اهمیت اقتصادی، مورد توجه بسیاری از کارشناسان علوم زمین واقع شده اند. منطقه مور مطالعه در شمال زنجان در ناحیه گلیجه واقع شده و به دلیل فعل و انفعالات صورت گرفته در سنوزوئیک و فاز کوهزایی پیرینه دارای اهمیت متالوژنی است. هدف از این مطالعه، شناسایی و بارزسازی دگرسانی های گرمابی مرتبط با ذخایر پورفیری بارزسازی شده و با ترکیب مناطق دگرسانی مختلف، نقشه نهایی دگرسانی منطقه ترسیم شده است. این نقشه با محل قرارگیری اندیسهای مس در منطقه اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان میدهد که این روش به خوبی محل اندیسهای شاخص مس در منطقه را پوشش داده است که نشاندهنده دقت و کارایی بالای این روش در شناسایی دگرسانیهای مرتبط با ذخایر مس پورفیری میباشد