سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Publication year: 2019

یکی از اهداف اساسی و اولیه در مطالعات تفصیلی اکتشاف منابع معدنی، تفکیک آلتراسیون های معدنی به منظور مدل سازی شکل و موقعیت توده های معدنی و تهیه نقشه نقاط بهینه حفاری است .منطقه مور مطالعه در شمال زنجان در ناحیه طارم واقع شده و به دلیل فعل و انفعالات صورت گرفته در سنوزوئیک و فاز کوهزایی پیرینه و رخداد فاز کوهزایی، ولکانیسم و پلوتونیسم زیادی که در ناحیه به وقوع پیوسته، و وجود اندیس ها و معادن گوناگون و قرار گیری آنها بر روی کمر بند ماگمایی دارای اهمیت متالوژنی بالایی است. در این مقاله با استفاده از نقشه های زمین شناسی، دورسنجی، تهییه نقشه های نسبت باندی (BR)، ترکیب رنگی کاذب (FCC) و تهیه نقشه های آلتراسیون شاخص مس پروفیری در محیط ( GIS) و تلفیق لایه های اکتشافی بدست آمده به روش همپوشانی ساده مناطق امید بخش برای پتانسیل یابی مس مشخص شد.