محمد علی طهماسبی، رضا شیرین آبادی، نوید حسینی علائی، مرتضی حسینی
پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
Publication year: 2018

تونل زیرگذر ضربعلی زاده در منطقه ۱۶ شهرداری تهران و به منظور عبور از زیر کریدور مترو_راه آهن و اتصال خیابان ضربعلی زاده به خیابان مداح در نظر گرفته شده است که هدف از اجرای آن ارتباط بین ناحیه ۲ و ۳ منطقه ۱۶ می باشد. از مهم ترین مسایل اساسی مد نظر در فرایند طراحی سیستم نگهداری و روش اجرای تونل ضربعلی زاده، ارتفاع کم روباره (در حدود ۳ متر) و تردد مترو و قطارهای بین شهری از بالای تونل می باشد. بنابراین با توجه به شرایط ویژه تونل کنترل نشست بسیار حایز اهمیت بود. تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل به روش تفاضل محدود (با استفاده از نرم افزار ۳DFLAC) انجام شد. در تحلیل عددی گام حفاری، ترتیب و توالی گالری های حفاری، سیستم های نگهداری تیر پیشرو، فورپولینگ و سیستم نگهداری مش، شاتکریت و لتیس مدل شدند. نظر به ملاحظات اقتصادی و شرایط مذکور، روش حفاری تونل بصورت NATM بوده و سیستم نگهداری آن بلافاصله بعد از عملیات حفاری و در فاصله نیم متری از سینه کار اجرا و نصب گردید. نمودار اندرکنش لنگر خمشی _ نیروی محوری سیستم نگهداری تونل ضربعلی زاده نیز رسم شد که نشان می دهد سیستم نگهداری طراحی شده مناسب است. با توجه به نتایج بدست آمده از مدل عددی حداکثر نشست در سطح زمین روی محور تونل و زیر ریل راه آهن حدود ۳۵ میلی متر و حداکثر نشست بدست آمده از رفتارنگاری و مانیتورینگ ابزارهای نصب شده سطحی و زیرزمینی حدود ۳۰ میلی متر بود که مطابقت خوبی با تحلیل عددی داشت.