علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، احمد ادیب، حسام الدین روزبهانی
نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار
Publication year: 2013

از جمله عوامل موثر بر پایداری تونل‌ها و میزان تنش وارده، هندسه مقطع تونل می‌باشد. هندسه مقطع با توجه به روش اجرا، نوع کاربری، محدودیت‌های فنی و غیره انتخاب می شود. در این مقاله به ارزیابی مقطع تونل خط دو متروی کرج و تاثیر آن بر میزان پایداری پرداخته شده است. مقطع در دو حالت تخم مرغی و دایروی در نظر گرفته شده و سپس با توجه به پارامترهای ژئومکانیکی مسیر خط دو متروی کرج در نرم ‌افزار plaxis 7.2 2D مدل شده است. هر مدل توسط روش المان محدود دو بعدی، قبل و بعد از اجرای پوشش بتنی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که افزایش فضای حفاری در مقطع دایره نسبت به کاهش فضای حفاری به دلیل کاهش فاصله تاج تا کف تونل در مقطع تخم مرغی، باعث تمرکز تنش بیشتر خواهد بود. بنابراین پایداری مقطع تخم مرغی در این شرایط بیشتر است. همچنین فاصله تغییرات تنش و جابجایی در تاج و دیواره تونل با مقطع تخم مرغی نسبت به مقطع دایره کمتر است.