سید سهراب حسینی، علیرضا میهن نژاد، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
Publication year: 2018

بسیاری از فعالیتهای معدنی نظیر استخراج معادن روباز و زیرزمینی و مسائل مکانیک سنگی همواره با حجم سنگینی از عملیات سنگی روبرو هستند. بدیهی است که تعیین پارامترهای مکانیکی سنگ، نقش کلیدی در طراحی صحیح این فعالیتها ایفا میکند. از آنجایی که انجام آزمایشهای صحرایی همواره به سادگی امکان پذیر نبوده و هزینه بالایی در بر دارد، آزمایشهای آزمایشگاهی هنوز نیز عمدتا به عنوان منبع اصلی شناسایی خواص سنگ مطرح میباشد. یکی از آزمایشهای پرکاربرد آزمایشگاهی تحت بار قرار دادن نمونه با استفاده از دستگاه مقاومت فشاری تک محوره میباشد. این آزمایش متداولترین آزمون آزمایشگاهی برای مطالعات مکانیک سنگی بر روی ماده سنگ میباشد. مقاومت ماده سنگی یا سنگ بکر به عنوان یک پارامتر اصلی در اکثر سیستمهای طبقه بندی تودهسنگ مورد توجه قرار گرفته است. اما آزمایش مقاومت فشاری تک محوره باوجود ظاهری ساده، انجام دقیق آن بسیار مشکل است. به همین منظور میتوان از روشهای مکمل دیگر در جهت پیشبرد اهداف استفاده کرد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی روشهای غیر مخرب در مسائل مکانیک سنگ بهعنوان یک روش مکمل میباشد. بدین منظور با امواج فشاری (P) و برشی (S) میتوان به محاسبه مقادیری نظیر سرعت موج طولی Vp و عرضی Vs را پس از بارگذاری پرداخت. از همین رو تعدادی نمونه سنگ از معدن سنگ آهکی وشاره با نسبت طول به قطر ۲/۵ استفاده شد. سپس با بهره گیری از دستگاه مقاومت فشاری تک محوره میتوان بار را به نمونه وارد و با دستگاه آلتراسونیک و انتشار امواج طولی به نمونه مدت زمان لازم برای گذر آنها را بهدست آورد. نتایج این مطالعه بهاین صورت حاصل شد که اندکی پس از اعمال بار، سرعت موج فشاری آن افزایش ولی پس از یک هفته مقدار آنها کاهش و مقداری نزدیک به زمان قبل از بارگذاری را نشان می-داد.