نوید حسینی علائی؛ مهدی امیرافشاری
کنفرانس دانشگاه مجازی و آموزش مجازی، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 74 - 88
Publication year: 2004

با گسترش شبکه های ارتباطی در ده نود امکان آموزش از راه دور از طریق کامپیوتر میسر گردید و هم اکنون تعداد زیادی از دانشگاه های دنیا حدود ۴۶ درصد از آموزشهای خود را به صورت مجازی ارائه می دهند. در شرایط موجود و با توجه به ظرفیتها و امکانات کشور توسعه آموزشهای مجازی و استاندارد سازی این آموزشها احساس میشود. به طور کلی سه عنصر اصلی در یک برنامه آموزشی از راه دور موثر هستند: طراحی آموزش، فناوری و پشتیبانی. در این مقاله ضمن بررسی زیرساختهای لازم برای آموزش الکترونیکی، کاربرد آموزش مجازی در آموزش مهندسی معدن بیان شده و نمونه ای از کار انجام شده ارائه گردیده است.