سینا رستم آبادی، علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی
نشریه انجمن تونل ایران (تونل)، شماره 12، صفحه 16 - 21
Publication year: 2011

کنترل زمین و محاسبه میزان نشست ناشی از ساخت تونل‌ها، از حساس‌ترین بخش‌های صنعت تونل‌سازی به شمار می‌آید. در حقیقت کاهش حجم خاک و نفوذ آن به داخل تونل باعث پدیده نشست می‌گردد. در این مقاله روش‌های مرسوم تجربی مانند پک، روش تحلیلی بابت و روش عددی، ارائه شده‌اند، سپس توسط هر یک از روش‌های یاد شده میزان نشست در گمانه M7 خط ۷ مترو تهران برآورد و نتایج با یکدیگر مقایسه شده‌اند. به نظر می‌رسد روش‌های عددی از بالاترین دقت و اطمینان برخوردارند. اما این موضوع بتعث عدم استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی نمی‌شود، بلکه برای حصول اطمینان بیشتر می‌بایست نتایج حاصل از روش‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند.