نوع

Investigating the effects of rock failure mechanism on its bearing capacity using the three-dimensional particle flow code (PFC3D)

ژورنال
Sasan Sepehri, Reza Shirinabadi, Navid Hosseini Alaee, Ehsan Moosavi, Amirhossein Bangian Tabrizi
Journal of Mining and Environment, DOI: 10.30479/JMRE.2019.10985.1283
سال انتشار : 2020

An integrated approach for performance evaluation of mining industry: a case study of Iranian Steel Complex

ژورنال
Mehdi Pezeshkan, Navid Hosseini
Mineral Resources Management, Volume 36, Issue 3, pp. 5–28, DOI: 10.24425/gsm.2020.133931
سال انتشار : 2020

An approach based on Fuzzy Best-Worst method for sustainable evaluation of mining industries

ژورنال
Mehdi Pezeshkan, Navid Hosseini
Mineral Resources Management, Volume 36, Issue 2, pp. 41–70, DOI: 10.24425/gsm.2020.132563
سال انتشار : 2020

Fuzzy evaluation method for the identification of subsidence susceptibility in an underground mine (case study in Tabas coal mine of Iran)

ژورنال
Navid Hosseini Alaee, Ali Mozafari, Misagh Mirzaee, Aref Faghihi & Kamyar Tolouei
Journal of Natural Hazards, https://doi.org/10.1007/s11069-019-03774-2
سال انتشار : 2019

Evaluation of the Rockburst Potential in Longwall Coal Mining Using Passive Seismic Velocity Tomography and Image Subtraction Technique

ژورنال
Navid Hosseini
Journal of Seismology, DOI: 10.1007/s10950-017-9654-4
سال انتشار : 2017

A Field Investigation of the Application of Digital Terrestrial Photogrammetry to Characterize Geometric Properties of Discontinuities in Open Pit Slopes

ژورنال
Samieinejad Mohammad Masoud, Hosseini Navid, Ahangari Kaveh
Journal of Mining and Environment, DOI: 10.22044/jme.2017.930
سال انتشار : 2017

کاهش تولید گازهای گلخانه ای با بهینه سازی مصرف سوخت در ماشین آلات عمرانی

ژورنال
داود بهادربیگی، نوید حسینی علائی، احسان رضازاده آذر
مجله پیام آبادگران، شماره 345، دوره جدید 115، صفحه 48 - 59
سال انتشار : 2016

بررسی تأثیر حفر تونل های دو قلو بر نشست سطح زمین با استفاده از روشهای تجربی و عددی - مطالعه موردی: متروی اصفهان

ژورنال
سینا رستم آبادی، مصطفی شریف زاده، نوید حسینی
نشریه انجمن تونل ایران (تونل)، شماره 26، صفحه 21 - 26
سال انتشار : 2016

Determination of the Optimum Size of Building Stone Blocks: Case Study of Delichai Travertine Mine

ژورنال
Hesam Sedaghat Nejad, Navid Hosseini, Arash Nikvar Hassani
International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, Volume10, Number 3
سال انتشار : 2016

Investigating the Slope Stability Based on Uncertainty by Using Fuzzy Possibility Theory

ژورنال
Navid Hosseini; Mehran Gholinejad
Archives of Mining Sciences Journal, Volume 59, Number 1, pp. 179 – 188
سال انتشار : 2014

Calculation of periodic roof weighting interval in longwall mining using finite element method

ژورنال
Navid Hosseini, Kamran Goshtasbi, Behdeen Oraee-Mirzamani & Mehran Gholinejad
Arabian Journal of Geosciences, Issue 7, pp. 1951 – 1956
سال انتشار : 2014

Studying the Stress Redistribution around the Longwall Mining Panel Using Passive Seismic Velocity Tomography and Geostatistical Estimation

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Arabian Journal of Geosciences, Issue 6, pp. 1407–1416
سال انتشار : 2013

Passive seismic velocity tomography on longwall mining panel based on simultaneous iterative reconstructive technique (SIRT)

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Journal of Central South University of Technology, Volume 19, Issue 8, pp. 2297 – 2306
سال انتشار : 2012

Passive Seismic Velocity Tomography and Geostatistical Simulation on Longwall Mining Panel

ژورنال
Navid Hosseini, Kazem Oraee, Kourosh Shahriar, Kamran Goshtasbi
Archives of Mining Sciences Journal, Volume 57, Number 1, pp. 51 – 67
سال انتشار : 2012

مطالعه روش‌های محاسبه نشست زمین در اثر ساخت تونل‌ها - مطالعه موردی: خط 7 متروی تهران

ژورنال
سینا رستم آبادی، علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی
نشریه انجمن تونل ایران (تونل)، شماره 12، صفحه 16 - 21
سال انتشار : 2011

تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل به روش عددی آلمان محدود

ژورنال
سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، دوره: 15، شماره: 29
سال انتشار : 2011

تاثیر هندسه مقطع تونل بر میزان پایداری و تنش موثر اطراف فضای حفاری (مطالعه موردی: خط دو،متروی کرج)

ژورنال
علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، نرجس شبانی، محمد خسروتاش
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، دوره: 15، شماره: 29
سال انتشار : 2011

برآورد تحليلي و عددي نشست زمين و مقايسه با نتايج ابزار دقيق (مطالعه موردي؛ تونل خط 2 متروي کرج)

ژورنال
علیرضا رستمی، سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی، محمد خسروتاش
مجله زمين و منابع، دوره 4، شماره 3 (پياپي 12)، صفحه 33 - 40
سال انتشار : 2011

طراحی علمی پیلار موقت بر مبنای پروسه تسلیم شدن پیلارهای زغالی

ژورنال
کاظم اورعی، نوید حسینی علائی
فصلنامه زمین شناسی محیط زیست، دوره 1، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 7-16
سال انتشار : 2008

کاربرد تکنیک های عددی پیشرفته در بررسی پایداری شیب های سنگی

ژورنال
نوید حسینی علائی
هفته نامه معدن و توسعه، شماره 234 و 235
سال انتشار : 2007

استفاده از پيلار هاي زنجيره اي در روش جبهه کار طولاني

ژورنال
نوید حسینی علائی، کاظم اورعی، حمید یاسی پور طهرانی
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، شماره 22، صفحه 22 - 25
سال انتشار : 2007

ضرورت آموزش و فرهنگ سازی HSE در معادن سنگ نما و تزئینی ایران

ژورنال
نوید حسینی علائی؛ میثم مختاری
کتاب سنگ ایران، شماره 8، صفحه 72 - 75
سال انتشار : 2006

امکان سنجی طراحی پیلار موقت با استفاده از روش هاي مرسوم طراحی پیلار زنجیره اي اصلی

ژورنال
نوید حسینی علائی
مجله صنعت مادر، شماره 4، صفحه 21 - 25
سال انتشار : 2006

به کار گیری مهندسی ارزش در کارخانه های فرآوری مواد معدنی

ژورنال
نوید حسینی علائی
مجله صنعت مادر، شماره 3، صفحه 18- 29
سال انتشار : 2005