نوع

کاربرد کامپیوتر در معدن

کتاب
نوید حسینی علائی
انتشارات دانشگاه آزاد - 197 صفحه
سال انتشار : 2007