داود بهادربیگی، نوید حسینی علائی، احسان رضازاده آذر
مجله پیام آبادگران، شماره 345، دوره جدید 115، صفحه 48 - 59
Publication year: 2016

جهت دستیابی به توسعه پایدار در جهان امروزی باید تعاملی بین جامعه، اقتصاد و محیط زیست به وجود آید. یکی از اساسی ترین موضوعات محیط زیستی در جهان امروز کاهش تولید گازهای گلخانه ای در اثر مصرف سوخت های فسیلی می باشد. بدین منظور کشورهای جهان و سازمان های جهانی جهت دستیابی به توسعه پایدار در بودجه های سالانه خود مبالغی را در بخش های مختلف که مصرف کننده انرژی های فسیلی هستند، پیش بینی می کنند؛ که به منظور دستیابی به این هدف، سعی گردیده با بررسی شرایط و پارامترهای درگیر در طراحی جاده های معدنی و عمرانی و با بهینه سازی توزیع ماشین آلات حمل جهت کاهش مصرف سوخت و میزان تولید گازهای گلخانه ای نسبت به میزان حجم معینی از مصالح جابجا شده روشی ارایه شود. بدین منظور یک پروژه عمرانی بزرگ به عنوان کارگاه پایلوت انتخاب شد. اطلاعات حاصله از برداشت های میدانی مصرف سوخت ماشین آلات حمل پروژه پایلوت (که شامل دامپ ترا ک هایی با ظرفیت ۳۵ و ۴۵ تنی و قدرت موتورهای ۴۵۰ و ۵۰۰ اسب بخاری می باشد) توسط روش های تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین رابطه بین پارامترهای تاثیرگذار بر مصرف سوخت از روش رگرسیون چند متغیره خطی و جهت بهینه سازی توزیع ناوگان از روش برنامه ریزی خطی استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، تاثیر پارامترهای جاده و نحوه توزیع ماشین آلات بر مصرف سوخت و چگونگی کاهش تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل مشخص شد که نتیجه به دست آمده نشان دهنده کاهش مصرف سوخت و در نتیجه تولید گازهای گلخانه ای می باشد.