نوید حسینی علائی
هفته نامه معدن و توسعه، شماره 234 و 235
Publication year: 2007

امروزه آنالیز پایداری و بررسی تعادل، به عنوان بخشی حیاتی در طراحی شیب های حفاری شده (مثل دیواره و رخساره پله ها در معادن روباز و …) و شیب های طبیعی مطرح است. روش های گوناگونی برای آنالیز بیان شده است که انتخاب آنها بر اساس دو پارامتر مهم موقعیت مکانی و نوع شکست محتمل در شیب صورت می گیرد. هر روش خصوصیات ذاتی خاصی داشته و نسبت به تغییرات مقاومت، سستی و حتی خواص ذاتی سنگ و ژئومتری شیب واکنش ویژه ای نشان می دهد. در این مقاله روش های آنالیز پایداری شیب های سنگی بررسی شده، سپس به روش های عددی و پیشرفت های اخیر در مدل های عددی، نرم افزارهای کامپیوتری و مدل های پیوسته و ناپیوسته عددی پرداخته شده است.