علیرضا رستمی، سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی، محمد خسروتاش
مجله زمين و منابع، دوره 4، شماره 3 (پياپي 12)، صفحه 33 - 40
Publication year: 2011

از مهم ترین مسائلی که میبایست در حین ساخت تونلهای شهری مورد بررسی قرار گیرد، برآورد میزان نشست و کنترل زمین به هنگام حفر تونل می باشد. در این مقاله با توجه به مشخصات گمانه های خط ۲ متروی کرج، ابتدا با روش تحلیلی بابت، پروفیل عرضی نشست (Peck) نشست بیشینه ناشی از حفر تونل مورد محاسبه قرار گرفته و با استفاده از رابطه تجربی پک مدلسازی شده و این بار با به کارگیری روش PLAXIS 3D Tunnel ترسیم شده است، سپس محدوده مورد نظر در نرم افزار عددی المان محدود پروفیل نشست عرضی ارائه شده است، در انتها نتایج حاصل از روش های تحلیلی و عددی با نتایج حاصل از رفتار نگاری و ابزار دقیق در حین اجرای پروژه مقایسه شده است. نتایج این بررسی ها نشانگر میزان همپوشانی نسبی این روش ها، با دقت بالاتر روش عددی می باشد. اما نه تنها روش تحلیلی رد نمی شود، بلکه جهت تخمین نشست احتمالی در شرایط اولیه ضروری به نظر می رسد.