سید محمد موسوی، افشین شهام، نوید حسینی علائی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
Publication year: 2019

منطقه مور مطالعه در شمال زنجان در ناحیه طارم واقع شده و به دلیل فعل و انفعالات صورت گرفته در سنوزوئیک و فاز کوهزایی پیرینه دارای اهمیت متالوژنی است. به دلیل رخداد این فاز کوهزایی، ولکانیسم و پلوتونیسم زیادی در ناحیه به وقوع پیوسته و شناسایی عناصر ساختاری مرتبط با زون برشی و ارتباط آنها با زایش توده نفوذی،کمک ارزنده ای در شناسایی و اکتشاف مواد معدنی می کند. در این مقاله به دلیل وجود اندیس ها و معادن گوناگون و قرار گیری آنها بر روی کمر بند ماگمایی و وجود کانی های پلی متال، با استفاده از نقشه های زمین شناسی، داده های ژئو فیزیکی و دورسنجی در محیط (GIS) ، استفاده از تکنیک نسبت باندی (BR)، و تلفیق لایه های اکتشافی بدست آمده به روش همپوشانی ساده در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.