سینا رستم آبادی، علیرضا رستمی، نوید حسینی علائی، محمد خسروتاش
دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت، دانشگاه تهران جنوب، صفحه 93 - 101
Publication year: 2010

از مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست در حین ساخت تونل‌های شهری مورد بررسی قرار گیرد، برآورد میزان نشست و کنترل زمین به هنگام حفر تونل می‌باشد. در این مقاله با توجه به مشخصات گمانه های خط ۲ متروی کرج، ابتدا با روش‌ تحلیلی بابت، نشست بیشینه ناشی از حفر تونل مورد محاسبه قرار گرفته و با استفاده از رابطه تجربی پک (Peck) پروفیل عرضی نشست ترسیم شده است. سپس محدوده مورد نظر در نرم افزار PLAXIS 3D Tunnel مدلسازی شده و این بار با به کارگیری روش عددی المان محدود پروفیل نشست عرضی ارائه شده است. در انتها نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی و عددی با نتایج حاصل از رفتار نگاری و ابزار دقیق در حین اجرای پروژه مقایسه شده است. نتایج این بررسی‌ها نشان‌گر میزان همپوشانی نسبی این روش‌ها، با دقت بالاتر روش عددی می‌باشد. اما نه تنها روش تحلیلی رد نمی‌شود، بلکه جهت تخمین نشست احتمالی در شرایط اولیه ضروری به نظر می‌رسد.