علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
Publication year: 2017

امروزه یکی از مهمترین مسایلی که در مهندسی معدن و ژئوتکنیک مورد استفاده قرار می گیرند، مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته است که از خصوصیات مهم سنگ می باشند. برای اندازه گیری این پارامترها دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. اندازه گیری مستقیم این پارامترها با وجود دقت بالا امری زمانبر، پرهزینه و دشوار است. بنابراین در سالهای اخیر استفاده از روشهای غیرمستقیم ازجمله تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ افزایش یافته چرا که اجرای آنها آسان، قابل اعتماد و غیرمخرب است. در این تحقیق، خواص مکانیکی سنگ تعداد ۲۰ نمونه مگنتیت معدن چاه سنگی با نسبت طول به قطر ۵ / ۲ در آزمایشگاه مشخص شدند و روابط میان آنها با سرعت موج فشاری، سرعت موج برشی و مدول دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است . روابطی تجربی برای پیشبینی مقاومت فشاری تکمحوره از سرعت موج فشاری و برشی با ضریبهای همبستگی ۸۱ % و ۷۶ % ارایه شده اند. روابط ارایه شده دارای دقت قابل قبولی هستند. استفاده از این روابط تجربی، راه حل خوبی برای اجتناب از انجام تست های آزمایشگاهی خسته کننده و زمانبر را فراهم می آورند