نوید حسینی علائی
کنفرانس بین المللی معدن و صنایع معدنی، مشهد
Publication year: 2006

برای حل بسیاری از مسائل پیچیده مکانیک سنگ می توان از روش های نوین عددی کمک گرفت. توسعه تکنولوژی کامپیوترهای سریع، روش های عددی را به ابزار نیرومندی برای طراحی های پیچیده مهندسی تبدیل کرده است. در حالی که حل چنین مسائلی با روش های مرسوم، همانند راه حل شکل بسته بسیار مشکل و حتی گاهی غیر ممکن است. به ندرت می توان یک راه حل تحلیلی کامل برای حل مسائل عملی مکانیک سنگ پیدا کرد. راه حلی که بتواند شرایط مرزی مسئله، غیر یکنواختی محدوده و طبیعت غیر خطی توده سنگ را با توابع ساده ریاضی تشریح نماید. ولی برای هر مسئله ای می توان یک راه حل تقریبی مناسب بر مبنای روش های عددی کامپیوتری پیدا نمود. در سه دهه گذشته، این موضع یک امتیاز مهم برای استفاده از روش های محاسباتی در حل مسائل مکانیک سنگ به حساب می آید. روش های عددی و تکنیک های محاسباتی ابزار مناسبی برای فرموله کردن مدل های مفهومی و تئوری های ریاضی می باشند. به نحوی که اطلاعات گوناگون زمین شناسی، فیزیکی، ساختاری، اقتصادی، محیطی و حتی برهم کنش آنها را یکجا در نظر می گیرند. بدین ترتیب، علم مکانیک سنگ از حالت سنتی تغییر شکل پذیری سنگ، برآورد مقاومت و طراحی نگهداری به یک علم مکانیک مدرن مبتنی بر استدلالات عقلی تبدیل شده است.