علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری
Publication year: 2017

در طی سالهای اخیر استفاده از روشهای دینامیکی به منظور تعیین خصوصیات الاستیک و سنگ بسیار رایج شده است. دلیل اصلی آن را میتوان هزینه کم و غیر مخرب بودن این روش برآورد نمود. این روش بر مبنای اندازه گیری سرعت عبور امواج تراکمیvpو برشیVSبنا نهاده شده است. یکی از روشهای کاهش هزینه پروژه را از نظر زمانی ومالی، یافتن ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و روشهای ساده آزمایشگاهی میباشد. به دلیل استفاده فراوان از سنگ آهک، در این پژوهش خصوصیات فیزیکی شامل تخلخل، چگالی خشک، دانسیته و شاخص پوکی، همراه با آزمایش تعیین سرعت عبور موج P بر روی پنج نمونه سنگ تراورتن که از معدن آتشکوه محلات گرفته شده، تعیین شده است. برای تعیین سرعت موج فشاری از دستگاه آلتراسونیک استفاده شده است. نتایج نشانگر همبستگی مناسب بین ویژگی های فیزیکی سنگ و سرعت عبور موج P میباشد