سینا رستم آبادی، نوید حسینی علائی
فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)، دوره: 15، شماره: 29
Publication year: 2011

تحلیل پایداری تونل، از جمله عوامل مهم در طراحی تونل و سیستم نگهداری به شمار می آید. در حقیقت نوع سیستم نگهداری با توجه به پایداری موردنیاز و جابجایی مجاز برای تونل انتخاب می شود. در این مقاله ابتدا میزان جابجایی مجاز توسط روابط ساکورایی برای تونل محاسبه شدهاست. سپس توسط روش عددی آلمان محدود با استفاده از نرمافزار phase منحنی عکس العمل زمین ترسیم شده و براساس روش همگرایی همجواری لحظه اعمال سیستم نگهداری مشخص شده است. در انتها نیز میزان ایمنی سیستم نگهداری پیشنهادی با توجه به فاکتورهای ایمنی مختلف، بررسی شدهاست نتایج این بررسی نشان می دهد میزان جابجایی بدست آمده از روابط ساکورایی نسبت به نمودار ارایه شده توسط ولاکوپولوس و دایدریکس از اعتماد بالاتری برخوردار است.