نوید حسینی علائی
مجله صنعت مادر، شماره 3، صفحه 18- 29
Publication year: 2005

وضع نامناسب کارخانه های فرآوری کشور چه از لحاظ هزینه های عملیاتی و چه از نظر تولید محصولات مناسب، شرایطی را ایجاب کرده که استفاده از تکنیک مهندسی ارزش ضروری به نظر می رسد. مهندسی ارزش مقوله ای نوین در بهره برداری مناسب از منابع شامل تجهیزات موجود، نیروی انسانی، انرژی و از همه مهم تر زمان می باشد. در این مقاله ابتدا مهندسی ارزش و دیدگاه های مختلف آن بررسی، سپس لزوم استفاده از این تکنیک برای بهبود وضعیت صنعت فرآوری مواد معدنی در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.