علیرضا میهن نژاد، سید سهراب حسینی، نوید حسینی علائی
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
Publication year: 2017

امروزه یکی از مهم ترین مسایلی که در مهندسی معدن و ژیوتکنیک مورد استفاده قرار می گیرند، مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته است که از خصوصیات مهم سنگ می باشند. برای اندازه گیری این پارامترها دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. اندازه گیری مستقیم این پارامترها با وجود دقت بالا امری زمان بر، پرهزینه و دشوار است. بنابراین در سالهای اخیر استفاده از روش های غیرمستقیم ازجمله تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ افزایش یافته چرا که اجرای آنها آسان، قابل اعتماد و غیرمخرب است. در این تحقیق، خواص مکانیکی سنگ تعداد ۲۰نمونه مگنتیت معدن چاه سنگی با نسبت طول به قطر ۲٫۵ در آزمایشگاه مشخص شدند و روابط میان آن ها با سرعت موج فشاری، سرعت موج برشی و مدول دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. روابطی تجربی برای پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره از سرعت موج فشاری و برشی با ضریب های همبستگی ۸۱% و ۷۶% ارایه شده اند. روابط ارایه شده دارای دقت قابل قبولی هستند. استفاده از این روابط تجربی، راه حل خوبی برای اجتناب از انجام تست های آزمایشگاهی خسته کننده و زمان بر را فراهم می آورند.