دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
مهندسی نشست
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: مقدمه و معرفی درس
جلسه دوم: مراحل حرکت روباره و تعیین ارتفاع ناحیه ریزش
جلسه سوم: ویژگی های گودال نشست
جلسه چهارم: پروفیل های دینامیکی نشست
جلسه پنجم: روش های تجربی پیش بینی نشست
جلسه ششم: روش تابع پروفیل و روش تابع تاثیر
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: روش های عددی پیش بینی نشست
جلسه نهم: مدل‌سازی فیزیکی فرآیند نشست
جلسه دهم: اندازه گیری جابجایی سطح
جلسه یازدهم: اندازه گیری جابجایی لایه های نشست کرده
جلسه دوازدهم: بررسی خسارات ناشی از نشست در سازه های سطحی
جلسه سیزدهم: مانیتورینگ نشست و ابزار دقیق
جلسه چهاردهم: بررسی مطالعه موردی (1)
جلسه پانزدهم: بررسی مطالعه موردی (2)
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
Waltham, Bell, Culshaw, Sinkholes and Subsidence
Whittaker, Reddish, Subsidence - Occurrence, Prediction and Control
SUBSIDENCE HANDBOOK
Kratzsch, Mining subsidence engineering
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
مهندسی نشست یک درس 3 واحدی آموزشی پژوهشی است که به تشریح و تمرین در خصوص دلایل نشست زمین، نحوه پیش بینی نشست، مکانیزم جابجایی لایه‌های زمین، مدلسازی حرکت های افقی و عمودی زمین و مسائلی از این دست می‌پردازد. انتظار می‌رود پس از گذارندن این درس دانشجو بتواند ضمن تجزیه و تحلیل نشست، به پیش بینی و محاسبه آن بپردازد.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir