دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
مقاومت مصالح
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، اهداف ارائه درس، کاربردهای مقاومت مصالح، معرفی منابع
جلسه دوم: مرور مبانی استاتیک، تعریف نیروهای خارجی و داخلی، عکس‌العمل های داخلی، تغییر شکل و تغییر مکان
جلسه سوم: مبانی کشش و فشارش، محاسبه تنش، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون، محاسبه تغییر شکل، تنش مجاز و ضریب اطمینان
جلسه چهارم: محاسبه میله تحت کشش و فشارش، سیستم های معین و نامعین، تنش حرارتی، تنش در مقاطع مایل، دایره موهر، محاسبه تنش های اصلی، تعیین موقعیت سطوح اصلی
جلسه پنجم: تعمیم قانون هوک، کار نیروهای خارجی و داخلی در کشش و فشارش، تمرکز تنش
جلسه ششم: مفهوم برش، تنش برشی مجاز، انرژی پتانسیل در برش، محاسبه اتصالات میخ پرچی و جوشی
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: مشخصات هندسی سطوح و مقاطع، ممان استاتیک، ممان سانتریفیوژ، ممان اینرسی، ممان حاصل ضرب، شعاع ژیراسیون
جلسه نهم: مفهوم خمش، انواع تکیه گاه تیر، انواع تیر، محاسبه عکس‌العمل پایه ها و عکس‌العمل های داخلی، محاسبه لنگر خمشی، نیروی برشی و شدت بار گسترده، رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی
جلسه دهم: تنش در تیرها، محاسبه تیر بر اساس تنش عمودی، مدول مقطع و نقش آن در مقاومت تیر در برابر خمش، محاسبه تنش برشی، پیچش ضمن خمش، انرژی پتانسیل در خمش
جلسه یازدهم: تغییر شکل تیرها در خمش، روش موهر در محاسبه خمش، روش لنگر - سطح در محاسبه خمش
جلسه دوازدهم: پیچش، محاسبه و رسم نمودار لنگر پیچشی، محاسبه پیچش در لوله و میله، نحوه توزیع تنش در پیچش، شرایط استقامت در پیچش، رابطه لنگر انتقال یافته توان و سرعت زاویه ای
جلسه سیزدهم: تغییر شکل میله و لوله در پیچش، رسم نمودار زاویه چرخش، انرژی پتانسیل در پیچش، پیچش میله های غیر استوانه ای، مسائل نامعین در پیچش
جلسه چهاردهم: مفهوم کمانش، بار بحرانی، فرمول اولر، روابط تجربی در محاسبه کمانش، محاسبه سطح مقطع میله در کمانش، توزیع تنش در کمانش
جلسه پانزدهم: تغییر شکل های مرکب، خمش مایل، خمش همراه با کشش یا فشارش، کشش و فشارش خارج از محور، هسته مقطع، پیچش و برش (طرح فنرهای مارپیچ)، خمش ناشی از بار محوری، پیچش توام با خمش، پیچش توام با کشش و فشارش
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
حسن مدنی، مقاومت مصالح، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
اوگرال، فنستر، مقاومت مصالح، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
درس مقاومت مصالح به پیش بینی، برآورد و اندازه گیری رفتار مواد در برابر اعمال نیروهای گوناگون می پردازد و مفاهیمی همچون انواع تنش، مقاومت، کرنش و غیره را تشریح می‌کند. مطالعه این درس می‌تواند توانایی طراحی‌های مهندسی را برای دانشجویان فراهم آورد.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir