دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
مکانیک سنگ پیشرفته
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، ضرورت و اهمیت مطالعه مکانیک سنگ، نقش مکانیک سنگ در طراحی سازه های مهندسی
جلسه دوم: تنش و کرنش
جلسه سوم: خصوصیات و ساختار توده سنگ
جلسه چهارم: مقاومت سنگ و تغییر شکل پذیری
جلسه پنجم: وضعیت تنش های برجای زمین
جلسه ششم: روش های آنالیز تنش
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: طراحی حفاری در توده سنگ‌های الاستیک
جلسه نهم: طراحی حفاری در سنگ های لایه‌ای
جلسه دهم: طراحی حفاری در سنگ‌های بلوکی
جلسه یازدهم: نگهداری سنگ و تحکیم
جلسه دوازدهم: روش ‌های معدنکاری نگهداری شده با پیلار
جلسه سیزدهم: روش‌های معدنکاری با نگهداری مصنوعی
جلسه چهاردهم: جبهه کار طولانی، روش‌های معدنکاری تخریبی و نشست زمین
جلسه پانزدهم: رفتارنگاری توده سنگ
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
Hudson, Harrison, Engineering rock mechanics
Goodman, Introduction of rock mechanics
Jaeger, Cook, Zimmerman, Fundamentals of rock mechanics
Brady, Brown, Rock mechanics for underground mining
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
درس مکانیک سنگ با هدف شناخت رفتار و واکنش سنگ در برابر اعمال نیروهای گوناگون مطالعه می‌شود.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir