دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
مکانیک سنگ - اکتشاف
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، ضرورت و اهمیت مطالعه مکانیک سنگ
جلسه دوم: مفهوم تنش، تانسور تنش، قوانین انتقال تنش، محاسبه تنش در مقاطع مایل، ترسیم دایره موهر
جلسه سوم: مفهوم کرنش، قوانین انتقال کرنش، ترسیم دایره موهر، اندازه گیری کرنش، نمودار تنش - کرنش
جلسه چهارم: انرژی کرنش، انواع مدول الاستیسیته، ملاک‌های تحلیلی شکست سنگ بکر
جلسه پنجم: ملاک‌های تجربی شکست سنگ بکر، ملاک‌های تجربی شکست توده سنگ، ملاک‌های شکست سنگ‌های درزه دار
جلسه ششم: خواص اندیسی سنگ، تاثیر عوامل محیطی بر رفتار سنگ
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: امواج الاستیک، انتشار موج، دینامیک سنگ، ویژگی‌های دینامیکی، رفتارهای وابسته به زمان، خزش در سنگ
جلسه نهم: رده بندی های مهندسی سنگ برای سنگ های بکر، رده بندی های مهندسی سنگ برای توده سنگ
جلسه دهم: برآورد امتیازات توده سنگ از روی جداول
جلسه یازدهم: تنش‌های برجای زمین، اندازه گیری تنش های برجا، مفهوم تمرکز تنش
جلسه دوازدهم: تنش‌های القایی ناشی از حفر فضای زیرزمینی، روابط تحلیلی
جلسه سیزدهم: تنش‌های القایی ناشی از حفر فضای زیرزمینی، روابط تجربی
جلسه چهاردهم: تنش‌های القایی ناشی از حفر فضای زیرزمینی، مدلسازی عددی
جلسه پانزدهم: تحلیل پایداری شیب در دیواره های سنگی و خاکی
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
Hudson, Harrison, Engineering rock mechanics
Goodman, Introduction of rock mechanics
Jaeger, Cook, Zimmerman, Fundamentals of rock mechanics
Brady, Brown, Rock mechanics for underground mining
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
درس مکانیک سنگ با هدف شناخت رفتار و واکنش سنگ در برابر اعمال نیروهای گوناگون مطالعه می‌شود و انتظار می‌رود مطالعه این درس دانش لازم برای طراحی سازه‌های مهندسی در درون محیط های سنگی (مثل تونل‌ها) و نیز بر روی محیط های سنگی (مثل دیواره‌های شیب‌دار) را فراهم آورد.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir