دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
کاربرد کامپیوتر در معادن
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، بیان ضرورت و اهمیت گذراندن درس کاربرد کامپیوتر در معدن
جلسه دوم: آشنایی با نرم افزار COMFAR III Expert
جلسه سوم: آشنایی با نرم افزار CPILLAR
جلسه چهارم: آشنایی با نرم افزار Dips
جلسه پنجم: آشنایی با نرم افزار Phase2
جلسه ششم: آشنایی با نرم افزار RocData
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم: آشنایی با نرم افزار RocFall
جلسه نهم: آشنایی با نرم افزار RocPlane
جلسه دهم: آشنایی با نرم افزار RocSupport
جلسه یازدهم: آشنایی با نرم افزار Slide
جلسه دوازدهم: آشنایی با نرم افزار Surfer
جلسه سیزدهم: آشنایی با نرم افزار Swedge
جلسه چهاردهم: آشنایی با نرم افزار Unwedge
جلسه پانزدهم: معرفی نرم افزارهای ITASCA شامل UDEC، 3DEC، FLAC، FLAC3D، PFC2D و PFC3D
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
درس کاربرد کامپیوتر در معدن با هدف آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای مهندسی معدن و علوم وابسته ارائه می‌شود و انتظار می‌رود دانشجویان با گذراندن این درس مهارت کافی برای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی مهندسی معدن را به دست آورند.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir