دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
دینامیک سنگ
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول:
جلسه دوم:
جلسه سوم:
جلسه چهارم:
جلسه پنجم:
جلسه ششم:
جلسه هفتم: حل تمرین و امتحان میان ترم
جلسه هشتم:
جلسه نهم:
جلسه دهم:
جلسه یازدهم:
جلسه دوازدهم:
جلسه سیزدهم:
جلسه چهاردهم:
جلسه پانزدهم:
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال و حل تمرین
منابع:
آزمون:
امتحان میان ترم: 6 نمره
نمره کلاسی: 1 نمره (نمره کار کلاسی علاوه بر نمرات امتحانی بوده و برای افزایش نمره نهایی دانشجویان در نظر گرفته شده است)
امتحان پایان ترم: 14 نمره
مهندسی نشست یک درس 3 واحدی آموزشی پژوهشی است که به تشریح و تمرین در خصوص دلایل نشست زمین، نحوه پیش بینی نشست، مکانیزم جابجایی لایه‌های زمین، مدلسازی حرکت های افقی و عمودی زمین و مسائلی از این دست می‌پردازد. انتظار می‌رود پس از گذارندن این درس دانشجو بتواند ضمن تجزیه و تحلیل نشست، به پیش بینی و محاسبه آن بپردازد.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir