دکتر نوید حسینی علائی
استادیار گروه مهندسی معدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پایان نامه
آزمایشگاه مکانیک سنگ
معرفی درس:
طرح درس:
جلسه اول: معرفی درس، تشریح اهداف درس
جلسه دوم: مرور مبانی مکانیک جامدات، مرور خواص اندیسی سنگ
جلسه سوم: مقاومت فشاری تک محوری سنگ، مقاومت فشاری تک محوری دیواره درزه، معرفی چکش اشمیت، تشریح نحوه عملکرد مکانیکی، استفاده از چکش اشمیت و تشریح نمودارهای مربوطه
جلسه چهارم: مدهای شکست در سنگ شامل انواع مدل های شکست تحت شرایط گوناگون بارگذاری
جلسه پنجم: نحوه تهیه نمونه، استانداردهای تهیه نمونه، نمونه گیری به شیوه مغزه گیری
جلسه ششم: گسیختگی در اثر بار نقطه ای، معرفی آزمون بار نقطه ای، عملکرد مکانیکی دستگاه، آزمون بار نقطه‌ای بر روی نمونه، برآورد اندیس بار نقطه ای، محاسبه مقاومت فشاری و کششی تک محوری
جلسه هفتم: مبانی آزمون مقاومت فشاری تک محوری، استانداردهای تهیه نمونه، عملکرد مکانیکی دستگاه، انجام آزمون، بررسی نوع شکست، محاسبه مقاومت فشاری تک محوری
جلسه هشتم: مبانی آزمون مقاومت کششی تک محوره، معرفی دستگاه آزمون، استانداردهای آماده سازی نمونه و انجام آزمون، روابط مرتبط با آزمون و محاسبه مقاومت کششی سنگ
جلسه نهم: آزمون مقاومت کششی غیر مستقیم،روابط محاسباتی، مراحل اجرای آزمون، معرفی عملکرد مکانیکی دستگاه آزمون، تهیه نمونه و انجام آزمون
جلسه دهم: مقاومت فشاری سه محوره، استانداردهای تهیه و آماده سازی نمونه، عملکرد مکانیکی دستگاه آزمایش، انجام آزمون و بررسی نحوه شکست
جلسه یازدهم: دوام و شکفتگی سنگ، تاثیر عوامل موثر بر دوام (شامل انحلال، سایش، وارفتگی، اکسیداسیون، هیدراسیون و پوسته پوسته شدن)، اجرای آزمون، محاسبه شاخص دوام سنگ
جلسه دوازدهم: مبانی آزمون برش مستقیم، نحوه تهیه و آماده سازی نمونه، معرفی دستگاه آزمون، تشریح عملکرد مکانیکی دستگاه، انجام آزمون برش مستقیم، محاسبه مقاومت برشی سنگ
جلسه سیزدهم: برآورد وضعیت تنش های برجا، تشریح نحوه انجام آزمون، تشریح محاسبات مربوطه
جلسه چهاردهم: برآورد مقاومت برشی برجا، تشریح مبانی آزمون، توضیح نحوه اجرای آزمون، محاسبات مربوطه
جلسه پانزدهم: برآورد مدول سنگ، تشریح روش های آزمایشگاهی برآورد مدول با تکیه بر روش های برجا
جلسه شانزدهم: مرور درس، رفع اشکال، آزمون عملی درس
منابع:
Hudson, Harrison, Engineering rock mechanics
Goodman, Introduction of rock mechanics
Jaeger, Cook, Zimmerman, Fundamentals of rock mechanics
Brady, Brown, Rock mechanics for underground mining
آزمون:
امتحان کتبی پایان ترم: 5 نمره
امتحان عملی پایان ترم: 10 نمره
گزارشات کار آزمایشگاه و کار‌های عملی: 5 نمره
درس آزمایشگاه مکانیک سنگ با هدف آموزش مهارت های عملی در برآورد و اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ آموزش داده می‌شود.
Copyright © 2010 by Dr. Navid Hosseini-Alaee  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@navidhosseini.ir